• Algemene Voorwaarden,  Uncategorized

    Algemene Voorwaarden Trouwshoot

    ARTIKEL 1 FOTOGRAAF Ilse de Deugd Fotografie zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. Ilse de Deugd Fotografie zal er zorg voor dragen dat zij op tijd op de locaties aanwezig is en zal niet eerder vertrekken dan is afgesproken. ARTIKEL 2 UITVOERING VAN DE OPDRACHT Ilse de Deugd Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt en zoals ze heeft besproken met de klant. Ilse de Deugd Fotografie levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl conform was is overeengekomen met de klant. ARTIKEL 3 AANBETALING Ilse de…

  • Algemene Voorwaarden

    Algemene Voorwaarden Ilse de Deugd Fotografie

    1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 2. TOEPASSING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het…